Passend Onderwijs

Het doel van Passend Onderwijs is dat zoveel mogelijk kinderen regulier onderwijs kunnen volgen. Elk kind heeft recht op goed onderwijs.

Hieronder beschrijven we kort welke onderwerpen bij het realiseren van passend onderwijs op De Mirt een rol spelen. Meer informatie vindt u in de schoolgids.

Schoolondersteuningsprofiel

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van De Mirt staat beschreven welke ondersteuning de school aan kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften kan bieden, maar ook waar de grenzen van de zorg liggen. Concreet beschrijft De Mirt: het niveau van de basiszorg, welke extra ondersteuning geboden kan worden en welke stimulerende en belemmerende factoren van invloed zijn op het vormgeven van de ondersteuning.

Zorgplicht

Zorgplicht betekent dat De Mirt verantwoordelijk is voor een passende onderwijsplek voor elk aangemeld kind.

Samen komen is een begin, samen zijn is een vooruitgang, samen werken is een succes maar samen leren is een feest!

Handelingsgericht werken

De kern van Handelingsgericht werken is dat er uitgegaan wordt van de mogelijkheden van een kind en niet van zijn of haar beperkingen of belemmeringen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de ondersteuningsroute binnen De Mirt. Daarin wordt met name de positie van de ouders als partner benadrukt.

Florion onderwijsondersteuning

Het bestuur van Florion heeft de mogelijkheden om eigen beleid te ontwikkelen. Voor de uitwerking en het vormgeven van het beleid op het gebied van ondersteuning, gebruikt het bestuur Florion onderwijsondersteuning (FLOO), centrum voor onderwijsondersteuning. Vanuit FLOO wordt de regie gevoerd op de vormgeving van Passend Onderwijs op de scholen. Er vindt afstemming plaats met het samenwerkingsverband en er wordt beleid ontwikkeld. Door FLOO worden leerlingen onderzocht en is er begeleiding beschikbaar voor leerlingen, leerkrachten en scholen. Hiervoor wordt een arrangement opgemaakt.

Op weg naar Arrangeren

Passend Onderwijs wil thuisnabij onderwijs realiseren. Soms wordt de ondersteuning van de school vergroot door middel van een arrangement. Arrangeren is een methode van toewijzing van handelingsgerichte ondersteuning om tegemoet te komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. Meer informatie over arrangementen vindt u in de schoolgids.

SBO Het Speelwerk

De gereformeerde school voor speciaal basisonderwijs, Het Speelwerk in Zwolle, blijft voor alle leerlingen van de scholen van Florion beschikbaar. Door het samenwerkingsverband moet een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor de leerling worden afgegeven.

Samenwerkingsverband

Scholen voor regulier basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs moeten aangesloten zijn bij een samenwerkingsverband, met als doel het bieden van passend onderwijs. Binnen zo’n samenwerkingsverband moeten naast de regulier basisscholen ook één of meer scholen voor speciaal (basis)onderwijs participeren.
De Mirt valt onder SWV 2305PO. Meer informatie over ons Samenwerkingsverband kunt u hier vinden.
Klik voor nog meer informatie op onderstaande brochure of bekijk het youtube fimpje.