Ouderbetrokkenheid & contact

Betrokkenheid met en van u als ouder(s) is van groot belang!
Om het onderwijs  en de opvang op De Mirt goed te laten verlopen, willen wij werken aan een goed contact tussen ouders en kindcentrum . Samen met u willen we de kinderen opvoeden en laten leren. Om dit gezamenlijk te doen, is regelmatig overleg en informatievoorziening noodzakelijk.

Om ouders regelmatig te informeren over de voortgang van hun kind en nieuws vanuit ons kindcentrum hebben wij regelmatig en op verschillende manieren contact met u.Wij vinden een goed contact tussen ouders en school noodzakelijk. Om dit contact te bevorderen is regelmatig overleg, zijn er contactmomenten en is informatievoorziening noodzakelijk. Hierbij kunt u denken aan:

Informatievoorziening

 • Groepsinformatie. Regelmatig ontvangt u informatie uit de groepen over de gebeurtenissen in de groep middels  de app Parro (onderwijs) en Konnect (opvang).
 • Mirtinfo: informatie vanuit ons kindcentrum door de directie.
 • Schoolgids: informatiebrochure over de school.
 • Activiteitenkalender: bevat beknopte informatie en leerlinglijsten, activiteiten voor onderwijs, kdv, peuter, bso
 • Rapportfolio: twee keer per jaar een schriftelijk rapport over de vorderingen van uw kind (behalve in groep 1).
 • Instagram. Het laatste nieuws en activiteiten zijn te volgen op onze instagram pagina.
 • Website: kijk ook regelmatig op onze website voor praktische informatie demirt.nl

Activiteiten & contactmomenten:

 • Startschot eerste schooldag: gezamenlijke start op het plein, een warm welkom. We vragen een Zegen voor het nieuwe jaar.
 • Nieuwjaarsreceptie begin schooljaar: elkaar ontmoeten. Informatie vanuit groepen door leerkachten, pedagogisch medewerkers en leerlingen. We eten samen.
 • Eindejaarsproost: uitdelen portfolio’s, presenteren leerdoelen, terugkijken, vieren, afsluiten schooljaar met ouders.
 • Startgesprekken: aan het begin van elk schooljaar spreken wij graag met elke ouder. Kinderen zijn welkom bij deze gesprekken.
 • Koffieochtenden: elke maand bent u van harte welkom om, onder het genot van een kopje koffie om van gedachten te wisselen met directie.
 • Oudercontactmomenten: twee keer per jaar de mogelijkheid tot een gesprek met de leerkracht, facultatief en/of volgens inschrijf in Parro.
 • Ouderavonden: bespreking van een onderwerp met de ouders, team en IKC-raad.

Uiteraard is het altijd mogelijk de groepsleerkracht te spreken indien nodig. Kom gerust even langs of pak de telefoon!

Ouderbijdrage

Ouders betalen een ouderbijdrage die wordt vastgesteld door de directie van het kindcentrum in overleg met de oudergeleding van de MR uit de IKC-raad. De ouderbijdrage is vrijwillig.
De ouderbijdrage is bedoeld voor de dekking van typische schoolactiviteiten die niet uit de normale exploitatie gedekt kunnen worden, zoals:
 • Identiteitsgebonden activiteiten
 • Lief & Leed: een bloemetje, fruitmandje.
 • Afscheid van leerlingen.
 • Aanschaf van materialen
 • Sinterklaas en andere feestdagen.
 • Schoolreisje en kamp.
De hoogte van de ouderbijdrage is € 50,- voor het eerste kind, € 40,- voor het tweede en € 30,- voor het 3e kind uit een gezin. De maximale ouderbijdrage per gezin is € 120,-

IKC-raad

De IKC-raad is een instantie voor en van ouders om invloed uit te oefenen op allerlei zaken die zich in en rond de school afspelen. Binnen de IKC-raad zijn er ook twee leden, die plaats hebben in de medezeggenschapsraad. Naast ouders participeren ook leerkrachten en pedagogisch medewerkers in de IKC-raad. De directeuren is als gast aanwezig tijdens IKC-raad vergaderingen en voorziet de IKC-raad van stukken en verantwoording.  Binnen de IKC-raad zijn verschillende werkgroepen gevormd. Hierbij kunt u denken aan: dagelijks bestuur, onderwijsbeleid, personeelsbeleid, ouderbetrokkenheid en beheer/onderhoud van het schoolgebouw (incl. het schoolplein). Voor elk van deze werkgroepen is een contactpersoon aangesteld. Deze contactpersonen kunt u vinden in onze schoolgids.

In de afgelopen jaren gestart met het organiseren van groepsavonden, die ook in dit schooljaar een vervolg zullen krijgen. Wij willen met elkaar proberen ouders nog meer te betrekken bij de schoolactiviteiten, maar ook om de onderlinge band te vergroten. Via de Mirtinfo wordt u regelmatig geïnformeerd over de werkzaamheden van de IKC-raad.

Wilt u contact met de IKC-raad en of de MR? Mailt u dan naar sr.demirt@florion.nl